Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van:

Arvenza B.V.
De Brand 10-19
3823 LH  Amersfoort

Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 5058 0485

Arvenza werkt met de branchebrede geaccepteerde algemene voorwaarden van ICT Waarborg, versie september 2021.


Algemene Voorwaarden ICTWaarborg – B2B
Versie september 2021
Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgevers. De
Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in verschillende modules, welke zijn toegespitst op de diverse vormen van
zakelijke dienstverlening die deelnemers van ICTWaarborg kunnen aanbieden, namelijk:
Module A. Algemeen
Module B. Ontwikkeling (web)applicaties
Module C. Hosting / SaaS
Module D. Hardware
Module E. Telecom
Module F. Detachering
Module G. Huur Hardware
Module H. Onderhoud en ondersteuning
Module I. Advies en cursus
In deze versie van de algemene voorwaarden voor Arvenza B.V. zijn alleen de volgende modules opgenomen die van
toepassing zijn op deze overeenkomst.
Module A. Algemeen 3
Module D. Hardware 12
Module H. Onderhoud en ondersteuning 13
Indien een specifieke module van toepassing is, prevaleert deze boven de Module Algemeen. Voor zover het algemeen
deel niet in strijd is met toepasselijke bepalingen uit specifieke modules, is het algemeen deel steeds tevens van
toepassing. De definities van de met een hoofdletter geschreven termen zijn van toepassing op alle modules.
Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
Acceptatietest: is een (begrensde) verplichte testinspanning te leveren door Opdrachtgever teneinde het Project
af te ronden.
Algemene Voorwaarden: deze voorwaarden, die modulair zijn opgebouwd.
Dienst: de door Opdrachtnemer te leveren prestatie, waaronder ook ontwikkeling en/of onderhoud van software,
applicaties, programmatuur etc. In de Overeenkomst wordt bepaald om welke Diensten het gaat en in deze
Algemene Voorwaarden worden nadere regels gesteld voor specifieke Diensten.
Gebrek: het niet voldoen aan de Specificaties.
Gebruiker: de (eind)gebruiker die de door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever geleverde
Dienst/Project gebruikt.
Hardware: apparatuur die wordt geleverd door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever.
Materialen: bijvoorbeeld(web)applicaties, software, programmatuur, adviezen of rapporten.
Medewerker: een werknemer, freelancer/zelfstandige zonder personeel of een door Opdrachtnemer van een
derde ingeleende hulppersoon, die door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever wordt ingezet c.q.
werkzaamheden verricht.
Module: een module van deze Algemene Voorwaarden waarin bepalingen zijn opgenomen met betrekking tot
een specifiek werkterrein.
Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie Opdrachtnemer een Overeenkomst heeft
gesloten. Tevens wordt bedoeld degene die met Opdrachtnemer daarover in onderhandeling treedt of is, alsmede
diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en erfgenamen.
Opdrachtnemer: Arvenza B.V., gevestigd te Amersfoort en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder
nummer 50580485 en deelnemer van de brancheorganisatie ICTWaarborg.
Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever.
Overmacht: een tekortkoming die de schuldenaar niet kan worden toegerekend, indien zij niet is te wijten aan zijn
schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
Project: de werkzaamheden die Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever zal verrichten, zoals
omschreven in de offerte en/of in de Overeenkomst.
Projectmanagementsysteem: elektronisch systeem dat kan worden gebruikt voor het beheer van het Project en
voor communicatie tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever over de uitvoering van de Overeenkomst.
Resultaten: de resultaten van de werkzaamheden die Opdrachtnemer op grond van de Overeenkomst uitvoert.
Schriftelijk: onder Schriftelijk valt in deze Algemene Voorwaarden ook e-mail en communicatie per fax, mits de
identiteit van de afzender en de integriteit van het bericht voldoende vaststaat.
Specificaties: de functionele en technische beschrijving van het Project.
Website: arvenza.nl
Identiteit van de Opdrachtnemer
Naam (Opdrachtnemer) Arvenza B.V.
Handelend onder Arvenza B.V.
Vestigingsadres De Brand 10-19
3823 LH Amersfoort
Postadres De Brand 10-19
3823 LH Amersfoort
Telefoonnummer 035-7370191
E-mailadres info@arvenza.nl
BTW-nummer NL822818322 B01
KvK-nummer 50580485

Module A. Algemeen
Artikel A.1. Offerte, aanbod en aanvaarding
A.1.1 Een offerte, opgesteld door Opdrachtnemer, is vrijblijvend en geldig tot 14 dagen na datering door
Opdrachtnemer, tenzij anders aangegeven in de offerte.
A.1.2 Opdrachtgever dient de offerte bij voorkeur Schriftelijk te aanvaarden, maar indien Opdrachtgever op een
andere wijze dan Schriftelijk met de offerte instemt of die indruk wekt, dan mag de offerte door Opdrachtnemer als
aanvaard worden beschouwd.
A.1.3 Bepalingen of voorwaarden van Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze Algemene
Voorwaarden zijn voor Opdrachtnemer alleen bindend indien en voor zover deze door Opdrachtnemer
uitdrukkelijk Schriftelijk zijn aanvaard.
A.1.4 Onverminderd de bevoegdheid van Opdrachtnemer tot intrekken van de offerte overeenkomstig artikel 1 lid
1 kan de Overeenkomst na aanvaarding slechts met wederzijdse toestemming worden gewijzigd. In geval van
strijdigheid van bepalingen in onderstaande documenten, geldt de volgende rangorde:
– 1. de Overeenkomst;
– 2. de eventuele bijlagen, met uitzondering van brochures;
– 3. deze Algemene Voorwaarden;
– 4. eventuele aanvullende voorwaarden, met uitzondering van brochures.
Artikel A.2. Uitvoering van het Project & informatieverstrekking
A.2.1 Na de totstandkoming van de Overeenkomst zal Opdrachtnemer zo spoedig mogelijk het Project uitvoeren
conform de offerte, daarbij rekening houdend met redelijke wensen van Opdrachtgever.
Opdrachtnemer spant zich in om het Project naar beste kunnen uit te voeren onder toepassing van voldoende
zorgvuldigheid en vakmanschap. Opdrachtgever is gehouden om een tijdige en juiste uitvoering van het Project
mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens, waarvan
Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te
begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van het Project, tijdig aan Opdrachtnemer worden
verstrekt. De noodzakelijke inzet van Opdrachtgever dient met voldoende kwaliteit en tijdigheid te worden
geleverd. Dit geldt zowel voor ondersteuning te leveren door de contactpersonen, als voor de geplande inzet van
projectmedewerkers binnen de uit te voeren projectwerkzaamheden.
A.2.2 Indien Opdrachtgever bovenvermelde nalaat, is Opdrachtnemer gerechtigd extra kosten in rekening te
brengen en is het mogelijk dat het Project uitloopt. Eventuele vertraging van het Project, veroorzaakt door
Opdrachtgever, wordt gerapporteerd via het projectmanagementsysteem of, indien er geen
projectmanagementsysteem voor het Project is ingezet, per e-mail of, bij gebrek aan functionerende
e-mailcorrespondentie, op een andere Schriftelijke wijze. Mocht deze situatie zich voordoen, dan zal
Opdrachtnemer de Opdrachtgever op de hoogte brengen van de eventueel in rekening te brengen extra kosten.
Artikel A.3. Duur, beëindiging en ontbinding
A.3.1 Indien de Overeenkomst strekt tot het ontwikkelen van bepaalde Materialen, wordt de Overeenkomst geacht
te zijn aangegaan voor de in de Overeenkomst omschreven duur. Indien de duur niet in de Overeenkomst is
omschreven, wordt de Overeenkomst als beëindigd beschouwd wanneer de prestaties daaruit over en weer zijn
geleverd.
A.3.2 Indien de Overeenkomst een duurovereenkomst is, wordt de Overeenkomst geacht te zijn aangegaan voor
een minimumtermijn van twaalf (12) maanden, tenzij Schriftelijk anders overeengekomen. Zonder Schriftelijke
opzegging, met inachtneming van een opzegtermijn van drie (3) maanden, wordt de Overeenkomst steeds
stilzwijgend verlengd met eenzelfde periode, tenzij Schriftelijk anders overeengekomen.
A.3.3 Tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen of indien in deze Algemene Voorwaarden anders is bepaald,
kan Opdrachtgever de Overeenkomst door voldoening van een afkoopsom tussentijds beëindigen. De hoogte van
de afkoopsom is gelijk aan de resterende vergoedingen welke verschuldigd zouden zijn als de Overeenkomst niet
tussentijds zou zijn beëindigd. De afkoopsom is door Opdrachtnemer direct opeisbaar bij Opdrachtgever.
A.3.4 Door Opdrachtnemer opgegeven termijnen van levering hebben steeds een indicatieve strekking.
Opdrachtnemer is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat Opdrachtgever hem
Schriftelijk in gebreke heeft gesteld, behoudens de in de wet dwingend voorgeschreven situaties waarin het
verzuim van rechtswege intreedt.
A.3.5 Indien Opdrachtgever enige op hem rustende verplichting uit de Overeenkomst niet nakomt, heeft
Opdrachtnemer het recht de uitvoering van alle met de betrokken Opdrachtgever gesloten Overeenkomsten op te
schorten zonder dat daartoe een ingebrekestelling of rechterlijke interventie vereist is en onverminderd het recht
van Opdrachtnemer op vergoeding van schade, gederfde winst en interest, tenzij de niet-nakoming in kwestie van
ondergeschikte betekenis is.
A.3.6 Opdrachtnemer is bevoegd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk met directe ingang, zonder rechterlijke
tussenkomst, Schriftelijk en zonder enige verplichting tot schadevergoeding of schadeloosstelling, te ontbinden of
op te schorten, indien:
Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet op tijd nakomt;
na het sluiten van de Overeenkomst Opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond
geven te vrezen dat Opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen;
Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening
van zijn verplichtingen uit deze Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
door de vertraging aan de zijde van Opdrachtgever niet langer van Opdrachtnemer kan worden gevergd
dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijke overeengekomen condities kan voldoen;
Opdrachtgever overlijdt, surseance van betaling aanvraagt of aangifte tot faillietverklaring doet;
het faillissement van Opdrachtgever wordt verleend;
de activiteiten van Opdrachtgever worden stilgelegd of geliquideerd;
op enig vermogensdeel van Opdrachtgever beslag wordt gelegd;
er zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst
onmogelijk wordt of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van
Opdrachtnemer kan worden gevergd.
A.3.7 Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever
onmiddellijk opeisbaar. Indien Opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar
aanspraken uit de wet en de Overeenkomst.
A.3.8 Indien de ontbinding aan Opdrachtgever toerekenbaar is, is Opdrachtnemer gerechtigd tot vergoeding van
de schade, daardoor direct en indirect ontstaan.
Artikel A.4. Procedure na beëindiging
A.4.1 Partijen zijn over en weer verplicht om na beëindiging van de Overeenkomst enig goed waarvan de andere
Partij eigenaar of rechthebbende is en die bij de ene Partij in bezit is, onverwijld terug in het bezit te brengen van
de andere Partij. Bepaalde goederen, zoals gegevens(dragers), kunnen ook worden gewist of vernietigd in plaats
van teruggegeven, indien de rechthebbende partij daar Schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.
A.4.2 Alle door Opdrachtnemer verstrekte dan wel ingevoerde gegevens blijven te allen tijde eigendom van
Opdrachtnemer. Opdrachtgever verkrijgt alleen een niet-exclusieve, overdraagbare licentie welke nodig is voor
het uitvoeren van de Overeenkomst.
Artikel A.5. Prijzen
A.5.1 Prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden
opgelegd.
A.5.2 Indien een prijs in een offerte is gebaseerd op door Opdrachtgever opgegeven gegevens en deze gegevens
onjuist blijken te zijn, dan heeft Opdrachtnemer het recht de prijzen aan te passen naar de redelijkerwijs bij de
juiste gegevens behorende prijzen, ook nadat de Overeenkomst reeds tot stand is gekomen.
A.5.3 Alle in de offerte van Opdrachtnemer genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van type- en rekenfouten.
A.5.4 Opdrachtnemer heeft het recht de prijzen van tijd tot tijd te wijzigen. Wijzigingen zullen minimaal 30 dagen
vooraf en Schriftelijk bekend gemaakt aan Opdrachtgever. Prijsverhogingen van 3% of minder kan
Opdrachtnemer zonder instemming van Opdrachtgever maximaal één keer per jaar doorvoeren in de maand
januari. Bij prijsverhogingen van meer dan 3% heeft Opdrachtgever het recht de Overeenkomst te beëindigen
tegen de datum waarop de nieuwe prijzen in werking zullen treden.
Artikel A.6. Betalingsvoorwaarden
A.6.1 Opdrachtnemer zal voor het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag een factuur sturen aan
Opdrachtgever. Indien het Project in fasen wordt geleverd, is Opdrachtnemer gerechtigd per geleverde fase,
maandelijks of op basis van gewerkte uren te factureren (dit naar het oordeel van Opdrachtnemer). De
betalingstermijn van een factuur is 14 dagen na de datum van de factuur, tenzij anders is overeengekomen
tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever.
A.6.2 Indien Opdrachtgever niet tijdig volledig betaalt, is hij vanaf 30 dagen na de betalingstermijn van rechtswege
in verzuim zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist. Indien een verschuldigd bedrag niet binnen de
betalingstermijn wordt voldaan, is over het openstaande bedrag een contractuele rente van 2% per maand en
€15,- administratiekosten verschuldigd zonder nadere ingebrekestelling door Opdrachtnemer.
A.6.3 Bij een niet tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen
rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten,
daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.
A.6.4 De vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar ingeval Opdrachtgever in staat van faillissement wordt
verklaard, surseance van betaling aanvraagt, Opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt,
wordt ontbonden of indien het faillissement wordt verleend.
A.6.5 In bovenstaande gevallen heeft Opdrachtnemer voorts het recht uitvoering van de Overeenkomst of enig
nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te
schorten, zonder dat Opdrachtgever daardoor een recht op schadevergoeding verkrijgt.
Artikel A.7. Meerwerk
A.7.1 Indien door wensen van Opdrachtgever, die door Opdrachtnemer redelijkerwijs als wijziging of als
aanvulling op het gestelde in de offerte dan wel de Overeenkomst kunnen worden beschouwd (waaronder ook
valt een vertraging of uitloop ten aanzien van het Project die kan worden toegerekend aan Opdrachtgever), de
hoeveelheid werkzaamheden die Opdrachtnemer op grond van deze Overeenkomst dient te verrichten toeneemt
dan is er sprake van meerwerk.
A.7.2 Indien Opdrachtnemer van mening is dat er sprake is van meerwerk, zal zij daarvan zo spoedig mogelijk
melding maken aan Opdrachtgever, en vragen om Schriftelijke goedkeuring voor de uitvoering van het
voorgestelde meerwerk en het daarvoor door Opdrachtnemer gedane aanbod inclusief levertermijn.
A.7.3 Opdrachtgever zal steeds binnen vijf (5) werkdagen beslissen over het voorgestelde meerwerk. De
werkzaamheden die in het kader van geaccepteerd meerwerk zullen worden verricht zullen Schriftelijk worden
vastgelegd en door beide partijen worden geaccordeerd.
A.7.4 Voor eventuele uitloop van de in de oorspronkelijke offerte genoemde levertermijnen vanwege meerwerk is
Opdrachtgever zelf verantwoordelijk.
A.7.5 De bepalingen van deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op al het door Opdrachtnemer te
verrichten meerwerk, voor zover partijen geen andersluidende voorwaarden zijn overeengekomen.
Artikel A.8. Aansprakelijkheid
A.8.1 A.8.1 Opdrachtnemer is tegenover Opdrachtgever slechts aansprakelijk voor directe schade als gevolg van
een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de betreffende Overeenkomst. Met directe schade wordt
gedoeld op de schade die geleden wordt om de wanprestatie te herstellen. Onder directe schade wordt uitsluitend
verstaan:
– de aan stoffelijke zaken toegebrachte schade, ook wel (materiële) zaakschade genoemd;
– kosten die Opdrachtgever heeft moeten maken om Opdrachtnemer ertoe te manen om de Overeenkomst alsnog
deugdelijk na te komen;
– kosten welke Opdrachtgever heeft gemaakt ter beperking, voorkoming of herstel van de directe schade;
– kosten welke Opdrachtgever heeft gemaakt om de prestatie alsnog te laten voldoen aan de Overeenkomst;
– kosten welke zijn gemaakt om de oorzaak en de omvang van de schade vast te leggen, voor zover dit directe
schade betreft zoals in deze bepaling is bedoeld;
– kosten welke zijn gemaakt wat in verhouding staat tot het beëindigen of beperken van een datalek (als bedoeld
in de AVG).
Onverminderd hetgeen wat hiervoor is bepaald, is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor andere vormen
van aansprakelijkheid uitdrukkelijk uitgesloten.
A.8.2 De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor directe schade geleden door Opdrachtgever als gevolg van
een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door Opdrachtnemer van zijn verplichtingen onder de
Overeenkomst, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met
Opdrachtgever overeengekomen garantieverplichting, dan wel door een onrechtmatig handelen van
Opdrachtnemer, diens werknemers of door hem ingeschakelde derden, is per gebeurtenis dan wel een reeks van
samenhangende gebeurtenissen beperkt tot een bedrag gelijk aan de vergoedingen die Opdrachtgever onder
deze Overeenkomst per jaar verschuldigd is (exclusief BTW). In geen geval zal echter de totale vergoeding voor
directe schade meer bedragen dan 25.000 euro (exclusief BTW).
A.8.3 De totale aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor schade door dood of lichamelijk letsel of voor
materiële beschadiging van zaken zal in geen geval meer bedragen dan 500.000 euro per schade toebrengende
gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.
A.8.4 Aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde
winst, gemiste besparingen, verminking dan wel verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie,
is uitgesloten.
A.8.5 De in dit artikel bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade
het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Opdrachtnemer.
A.8.6 De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de
Overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever Opdrachtnemer onmiddellijk Schriftelijk in gebreke stelt,
stellende daarbij een redelijke termijn voor het verhelpen van de tekortkoming, en Opdrachtnemer ook na die
termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een
zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Opdrachtnemer in staat is
adequaat te reageren.
A.8.7 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade
binnen 30 dagen na het ontstaan daarvan Schriftelijk bij Opdrachtnemer meldt.
A.8.8 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als
gevolg van een Gebrek in het Project/Dienst welke door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en welke mede
bestond uit door Opdrachtnemer geleverde zaken, Materialen of Resultaten, behoudens indien en voor zover
Opdrachtgever bewijst dat de schade is veroorzaakt door die zaken, Materialen of Resultaten. Opdrachtgever
vrijwaart Opdrachtnemer tevens tegen aanspraken betreffende het niet-naleven van licenties door Opdrachtgever
en/of derden (waaronder Gebruikers) die onder Opdrachtgevers verantwoordelijkheid vallen.
A.8.9 Aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor tekortkomingen in producten en Diensten van derden,
waaronder ook software en programmatuur, is uitgesloten.
Artikel A.9. Storingen en overmacht
A.9.1 Geen van de partijen kan tot nakoming van enige verplichting worden gehouden indien een omstandigheid
die buiten de macht van partijen ligt en die bij het sluiten van de Overeenkomst niet reeds kon of had moeten
worden voorzien, iedere redelijke mogelijkheid tot nakoming tenietdoet. Partijen kunnen zich jegens elkaar alleen
op Overmacht beroepen, indien de desbetreffende Partij zo spoedig mogelijk na het intreden van de tekortkoming,
onder overlegging van de nodige bewijsstukken, de wederpartij Schriftelijk van een dergelijk beroep op
Overmacht in kennis stelt.
A.9.2 Onder de in lid 1 bedoelde omstandigheden kan bijvoorbeeld worden verstaan: (a) storingen van internet of
andere telecommunicatiefaciliteiten, (b) tekortkomingen in de nakoming door derde partijen van wie
Opdrachtnemer bij de verlening van de Diensten afhankelijk is, (c) gebrekkigheid van zaken, apparatuur,
programmatuur of Materialen waarvan Opdrachtgever het gebruik aan Opdrachtnemer heeft voorgeschreven, (d)
het niet beschikbaar zijn van één of meer personeelsleden (door ziekte), (e) mobilisatie, (f) oorlog, (g) oponthoud
in het vervoer, (h) stakingen, (i) stagnatie in toelevering, (j) brand, (k) natuurrampen, (l) ziektes, epidemieën of
quarantaines en (m) overheidsmaatregelen.
A.9.3 In geval van Overmacht wordt de nakoming van de desbetreffende, en de daarmee samenhangende,
verplichting(en) geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de duur van zodanige Overmacht, zonder dat partijen over
en weer tot enige schadevergoeding ter zake gehouden zijn. Partijen kunnen zich jegens elkaar alleen op
Overmacht beroepen, indien de desbetreffende partij zo spoedig mogelijk na het intreden van de tekortkoming,
onder overlegging van de bewijsstukken, de wederpartij Schriftelijk van een dergelijk beroep op Overmacht in
kennis stelt.
A.9.4 In geval van Overmacht spant de partij die de Overmacht ingeroepen heeft zich in om de tekortkoming, die
gezuiverd wordt door de Overmacht, van zo kort mogelijke duur te laten zijn.
A.9.5 Indien een overmachtssituatie dertig (30) dagen heeft geduurd, of zodra vaststaat dat de
overmachtstoestand langer dan drie maanden zal duren, heeft elk der partijen het recht om de Overeenkomst
Schriftelijk te ontbinden, tenzij aard of omvang van de tekortkoming de tussentijdse beëindiging niet rechtvaardigt.
Hetgeen reeds op grond van de Overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend,
zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.
Artikel A.10. Rechten van intellectuele eigendom
A.10.1 Alle rechten van intellectueel eigendom op alle in het kader van het Project ontwikkelde of ter beschikking
gestelde Materialen berusten uitsluitend bij Opdrachtnemer of diens licentiegevers.
A.10.2 Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die in deze Algemene
Voorwaarden, de Overeenkomst of anderszins Schriftelijk expliciet worden toegekend en voor het overige zal
Opdrachtgever de programmatuur, Diensten of andere Materialen niet verveelvoudigen of openbaar maken.
A.10.3 Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of
andere rechten van intellectueel eigendom uit de Materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen
aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de Materialen.
A.10.4 Het is Opdrachtnemer toegestaan technische maatregelen te nemen, bijvoorbeeld met wachtwoorden of
versleuteling, ter bescherming van de Materialen. Indien Opdrachtnemer door middel van technische bescherming
de Materialen heeft beveiligd, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te
ontwijken.
A.10.5 Ieder gebruik, verveelvoudiging of openbaarmaking van de Materialen dat buiten de strekking van de
Overeenkomst of verleende gebruiksrechten valt, vormt een inbreuk op het intellectueel eigendom van
Opdrachtnemer of diens licentiegevers.
A.10.6 Opdrachtgever zal een onmiddellijk opeisbare boete van 5.000 euro per inbreukmakende handeling en
25.000 euro per opzettelijk inbreukmakende handeling betalen aan Opdrachtnemer, onverminderd het recht van
Opdrachtnemer om haar schade door de inbreuk vergoed te krijgen of andere rechtsmaatregelen te mogen treffen
teneinde de inbreuk te doen beëindigen en/of de schade te verhalen. Na het verstrijken van één werkdag nadat
Opdrachtnemer Opdrachtgever in kennis heeft gesteld van een inbreuk, is Opdrachtgever tevens een boete
verschuldigd van 5.000 euro per dag dat de inbreuk niet is beëindigd.
Artikel A.11. Verwerking persoonsgegevens
A.11.1 Indien Opdrachtnemer in de uitvoering van de Diensten persoonsgegevens zal verwerken, verplicht de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) Opdrachtnemer en Opdrachtgever ertoe verbintenissen
aan te gaan met betrekking tot de door Opdrachtnemer uit te voeren verwerkingen, die waarborgen bieden ten
aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten
verwerkingen. Bij gebreke van een nadere, apart overeengekomen ‘verwerkersovereenkomst’, zullen de
bepalingen in dit artikel gelden als de in de AVG bedoelde verbintenissen.
A.11.2 Opdrachtnemer verwerkt de persoonsgegevens enkel onder het gezag van Opdrachtgever en uitsluitend
ter uitvoering van de Diensten, voor zolang als de Overeenkomst voortduurt. Opdrachtgever is in deze aan te
merken als de verwerkingsverantwoordelijke, en Opdrachtnemer als verwerker.
A.11.3 De persoonsgegevens, van betrokkenen, die in het kader van de Diensten mogelijk door Opdrachtnemer
kunnen worden verwerkt zijn nader uiteengezet in de Overeenkomst.
A.11.4 Indien in deze Algemene Voorwaarden, dan wel in de Overeenkomst, wordt gerefereerd aan bepalingen
uit de Wbp, worden per 25 mei 2018 de corresponderende bepalingen uit de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (“AVG”) bedoeld.
A.11.5 Opdrachtnemer zal zich inspannen om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen
met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens en zal zich inspannen de beveiliging te
laten voldoen aan een niveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de persoonsgegevens
en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten, niet onredelijk is.
A.11.6 Opdrachtnemer staat er voor in dat een ieder die handelt onder het gezag van Opdrachtnemer, voor zover
deze toegang heeft tot persoonsgegevens afkomstig van Opdrachtgever, deze slechts verwerkt in opdracht van
Opdrachtgever, behoudens afwijkende wettelijke verplichtingen.
A.11.7 Opdrachtnemer mag de persoonsgegevens verwerken in landen binnen de Europese Unie. Opdrachtgever
geeft Opdrachtnemer daarnaast toestemming om persoonsgegevens buiten de Europese Unie te verwerken.
Verwerking buiten de Europese Unie vindt uitsluitend plaats met inachtneming van de daartoe toepasselijke weten regelgeving. Op verzoek van Opdrachtgever zal Opdrachtnemer de Opdrachtgever meedelen in welke landen,
buiten de Europese Unie, zij de persoonsgegevens verwerkt.
A.11.8 Opdrachtgever geeft Opdrachtnemer hierbij toestemming om bij de verwerking van persoonsgegevens ter
uitvoering van de Diensten gebruik te maken van een derde, met inachtneming van de toepasselijke wet- en
regelgeving. Opdrachtnemer zal er zorg voor dragen dat deze derden schriftelijk dezelfde plichten op zich nemen
als Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn overeengekomen, en zorgdragen voor de juiste autorisaties. Op
verzoek van Opdrachtgever zal Opdrachtnemer de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk informeren over de door
haar ingeschakelde derden. Opdrachtgever heeft het recht om tegen enige, door Opdrachtnemer ingeschakelde
derden, bezwaar te maken. Wanneer Opdrachtgever bezwaar maakt tegen door Opdrachtnemer ingeschakelde
derden, zullen Opdrachtgever en Opdrachtnemer in overleg treden om hiertoe tot een oplossing te komen.
A.11.9 Opdrachtgever staat ervoor in dat hij alleen op geheel rechtmatige wijze persoonsgegevens in zal voeren
of anderszins ter beschikking zal stellen van Opdrachtnemer, zonder hierbij inbreuk te maken op enig recht van
derden. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle aanspraken en claims die hiermee verband houden.
A.11.10 Indien Opdrachtgever in het kader van een wettelijke verplichting of uitoefening van de wettelijke rechten
door betrokkenen, persoonsgegevens die zijn opgeslagen in systemen van Opdrachtnemer dient te verstrekken,
wijzigen, verplaatsen, verwijderen of af te staan, zal Opdrachtnemer de Opdrachtgever daarin zoveel mogelijk
behulpzaam zijn. De kosten voor de werkzaamheden daarvoor kunnen afzonderlijk worden gefactureerd. In het
geval dat een betrokkene een van zijn wettelijke rechten wenst uit te oefenen en dit verzoek richt aan
Opdrachtnemer, zal Opdrachtnemer dit verzoek doorsturen aan Opdrachtnemer. Opdrachtgever zal het verzoek
vervolgens verder zelfstandig afhandelen.
A.11.11 Opdrachtgever heeft het recht om audits uit te laten voeren door een onafhankelijke derde die aan
geheimhouding is gebonden, ter controle van dit artikel A.11. Deze audit vindt uitsluitend plaatst bij een concreet
vermoeden van misbruik welke is aangetoond door Opdrachtgever. De door Opdrachtgever geïnitieerde audit
vindt twee weken na voorafgaande schriftelijke aankondiging door Opdrachtgever plaats. De kosten van een audit
worden door Opdrachtgever gedragen.
A.11.12 Op alle persoonsgegevens die Opdrachtnemer ter uitvoering van de Diensten van Opdrachtgever
ontvangt en/of zelf verzamelt, rust een geheimhoudingsplicht jegens derden. Deze geheimhoudingsplicht is niet
van toepassing voor zover Opdrachtgever uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om de informatie aan derden
te verschaffen, indien het verstrekken van de informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is gezien de aard
van de Diensten, of indien er een wettelijke verplichting bestaat om de informatie aan een derde te verstrekken.
Indien Opdrachtnemer wettelijk verplicht is informatie aan een derde te verstrekken, zal Opdrachtnemer de
Opdrachtgever hierover onverwijld informeren voor zover dat wettelijk gezien is toegestaan.
A.11.13 Opdrachtgever is als verantwoordelijke in de zin van de AVG te allen tijde verantwoordelijk voor het
melden van een datalek (waaronder wordt verstaan: een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens die
leidt tot een kans op ernstige nadelige gevolgen, dan wel ernstige nadelige gevolgen heeft, voor de bescherming
van persoonsgegevens) aan de toezichthouder(s) en/of betrokkenen. Om Opdrachtgever in staat te stellen aan
deze wettelijke plicht te voldoen, stelt Opdrachtnemer de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen
achtenveertig (48) uur na ontdekking van een datalek hiervan op de hoogte. Indien de wet- en/of regelgeving dit
vereist, zal Opdrachtnemer meewerken aan het informeren van de ter zake bevoegde toezichthouder en/of
betrokkenen.
A.11.14 De meldplicht behelst in ieder geval het melden van het feit dat er een lek is geweest. Daarnaast behelst
de meldplicht, voor zover bekend bij Opdrachtnemer:
– de datum waarop het lek heeft plaatsgevonden (indien geen exacte datum bekend is: de periode waarbinnen het
lek heeft plaatsgevonden);
– wat de (vermeende) oorzaak is van het lek;
– de datum en het tijdstip waarop het lek bekend is geworden bij Opdrachtnemer of bij een door hem
ingeschakelde derde of onderaannemer;
– het aantal personen waarvan gegevens zijn gelekt (indien geen exact aantal bekend is: het minimale en
maximale aantal personen waarvan gegevens zijn gelekt);
– een omschrijving van de groep personen van wie gegevens zijn gelekt, inclusief het soort of de soorten
persoonsgegevens die gelekt zijn;
– of de gegevens versleuteld, gehasht of op een andere manier onbegrijpelijk of ontoegankelijk zijn gemaakt voor
onbevoegden;
– wat de voorgenomen en/of reeds ondernomen maatregelen zijn om het lek te dichten en om de gevolgen van
het lek te beperken;
– contactgegevens voor de opvolging van de melding.
A.11.15 Na afloop van de Overeenkomst verwijdert of retourneert Opdrachtnemer de persoonsgegevens zoals
bedoeld in dit artikel A.11.3, dit ter keuze van Opdrachtgever.
Artikel A.12. Personeel
A.12.1 Indien Medewerker voor de uitvoering van de Overeenkomst (anders dan dat Opdrachtgever en
Opdrachtnemer een Overeenkomst tot detacheren van een Medewerker aangaan) op locatie van Opdrachtgever
werkzaamheden moet verrichten, gelden onderstaande bepalingen.
A.12.2 Opdrachtgever zal Medewerker van Opdrachtnemer die ten behoeve van de uitvoering van de
Overeenkomst werkzaamheden op locatie van Opdrachtgever verricht, alle nodige ondersteuning bieden ten
behoeve van de uitoefening van de werkzaamheden. Opdrachtgever is verplicht al datgene te doen waarvoor
Medewerker zijn werk goed en veilig kan uitvoeren.
A.12.3 Opdrachtnemer zal zich inspannen dat de Medewerker over de juiste functieomschrijving en competenties
beschikt. Het is voor Opdrachtgever niet mogelijk om een keuze te maken in Medewerkers, tenzij dit uitdrukkelijk
wordt overeengekomen. Opdrachtnemer is gerechtigd een Medewerker te vervangen voor een Medewerker met
vergelijkbare competenties en een vergelijkbare functieomschrijving.
A.12.4 Het is voor Opdrachtgever niet mogelijk om enkel bepaalde Medewerkers toegang te geven. Er is tevens
geen garantie dat Opdrachtgever kan beschikken over een vast team van Medewerkers, indien dit relevant is.
A.12.5 Het is Opdrachtgever, zonder Schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer, niet toegestaan tijdens de
looptijd van de Overeenkomst en gedurende twee (2) jaren na afloop daarvan Medewerkers van Opdrachtnemer
in dienst te nemen, direct of indirect zakelijke betrekkingen met hen aan te gaan of werkzaamheden door hen te
laten verrichten, anders dan in het kader van de Overeenkomst, op straffe van een direct opeisbare boete van
€10.000,- per overtreding, te vermeerderen met €500,- voor iedere dag gedurende welke de overtreding
voortduurt, welke boetebedragen verschuldigd zullen zijn aan Opdrachtnemer. Dit artikel is tevens van toepassing
indien Opdrachtgever en Opdrachtnemer een Overeenkomst tot detacheren van een Medewerker aangaan.
Artikel A.13. Geheimhouding
A.13.1 Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de Overeenkomst aan elkaar
verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de
ontvangende partij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Partijen
leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter
uitvoering van de Overeenkomst.
A.13.2 Opdrachtnemer zal geen kennis nemen van gegevens die Opdrachtgever opslaat en/of verspreidt via de
Diensten van Opdrachtnemer, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de Overeenkomst of de
kwaliteit van het Projecten, of Opdrachtnemer daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk
bevel. In dat geval zal Opdrachtnemer zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te
beperken, voor zover dit binnen zijn macht ligt.
A.13.3 Deze verplichting blijft ook bestaan na beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook, en wel
voor zolang als de verstrekkende partij redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de
informatie.
Artikel A.14. Wijzigingen Algemene Voorwaarden
A.14.1 Indien het een duurovereenkomst betreft, behoudt Opdrachtnemer zich het recht voor deze Algemene
Voorwaarden en alle Modules daaruit te wijzigen of aan te vullen.
A.14.2 Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een
termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de Website van Opdrachtnemer of per elektronische
berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
A.14.3 Indien Opdrachtgever een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf,
en de wijziging heeft tot gevolg dat aan Opdrachtgever een prestatie wordt verschaft die wezenlijk van de
Pagina 10/14
oorspronkelijke prestatie afwijkt, heeft deze Opdrachtgever de bevoegdheid de overeenkomst te beëindigen per
de datum dat de gewijzigde voorwaarden in werking treden.
Artikel A.15. Geschillenregeling
A.15.1 Op de Overeenkomst, alsmede op de hieruit voortvloeiende of hiermee samenhangende overeenkomsten
en overige rechtshandelingen, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
A.15.2 Alle geschillen, waaronder mede begrepen die slechts door één partij als zodanig worden beschouwd,
welke voortvloeien uit of verband houden met (de uitvoering van) deze Overeenkomst en/of met de hieruit
voortvloeiende of hiermee samenhangende overeenkomsten zullen worden beslecht middels mediation zoals
aangeboden door ICTWaarborg (hierna in dit artikel Mediation genoemd).
A.15.3 Partijen verbinden zich er wederzijds toe mee te werken aan de geschillenbeslechting middels Mediation
en verbinden zich er toe elk de helft van de kosten van de Mediation te dragen.
A.15.4 Mediation bestaat uit twee fases. In de eerste fase onderzoeken partijen een mogelijke oplossing waarin
beide partijen zich kunnen vinden. Indien hierover akkoord wordt bereikt, zal de mediator het akkoord vatten in
een vaststellingsovereenkomst. Indien het onmogelijk is gebleken in de eerste fase tot een akkoord te komen dat
voor beide partijen aanvaardbaar is, vat een tweede fase aan. In de tweede fase zal de mediator een akkoord
uitwerken dat beide partijen bindt en dat eveneens door de mediator wordt weergegeven in een
vaststellingsovereenkomst.
A.15.5 Opdrachtnemer en Opdrachtgever behouden te allen tijde het recht om geschillen voor te leggen aan de
bevoegde rechter, doch uitsluitend wanneer beide Partijen hiertoe hun expliciete schriftelijke toestemming
verlenen waarbij beide Partijen verklaren dat zij afzien van Mediation.
Artikel A.16. Slotbepalingen Module Algemeen
A.16.1 Indien enige bepaling uit deze Overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele
Overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee
zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst en Algemene
Voorwaarden gestalte wordt gegeven.
A.16.2 Mochten er geschillen naar aanleiding van de Overeenkomst ontstaan die niet via de geschillenregeling
opgelost kunnen worden, dan zullen deze worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
A.16.3 Informatie en mededelingen op de Website van Opdrachtnemer zijn onder voorbehoud van fouten.
A.16.4 De door Opdrachtnemer ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie geldt als authentiek
(waaronder logfiles), behoudens tegenbewijs te leveren door Opdrachtgever.
A.16.5 Teneinde haar dienstverlening te promoten is Opdrachtnemer gerechtigd aan derden te tonen welke
Projecten zij aan Opdrachtgever levert, tenzij de redelijke belangen van Opdrachtgever zulks onaanvaardbaar
maken of Schriftelijk anders is overeengekomen.
A.16.6 Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht derden te betrekken bij de uitvoering van de Overeenkomst.
A.16.7 Opdrachtnemer en Opdrachtgever kunnen hun rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst aan derden
overdragen, mits de andere partij hiermee voorafgaand aan de overdracht Schriftelijk instemt.
Module D. Hardware

Deze module is van toepassing op Opdrachtnemers die Hardware leveren aan Opdrachtgevers.
Artikel D.1. Levering en eigendom
D.1.1 Hardware is geleverd aan de Opdrachtgever indien deze is bezorgd aan het door de Opdrachtgever bij de
opdracht opgegeven leveringsadres en deze bezorging is aanvaard door de Opdrachtgever.
D.1.2 Opdrachtgever is gehouden bij de levering de Hardware, voor zover op dat moment redelijkerwijs mogelijk,
te controleren op gebreken.
D.1.3 De eigendom op de Hardware gaat over van de Opdrachtnemer (of haar leveranciers) naar de
Opdrachtgever op het moment van levering aan het door de Opdrachtgever bij de opdracht opgegeven
leveringsadres, doch enkel als er volledig betaald is voor de Hardware door de Opdrachtgever.
Artikel D.2. Garantie
D.2.1 Opdrachtnemer staat na levering gedurende 1 jaar na levering in voor de werking van de geleverde
Hardware conform de vooraf aan de Opdrachtgever bekendgemaakte specificaties en is daarop door
Opdrachtgever aanspreekbaar.
D.2.2 Indien de fabrikanten van de geleverde Hardware specifieke garantieregelingen kennen die langer zijn dan
de door Opdrachtnemer afgegeven garantie, dan behouden die hun geldigheid en blijft Opdrachtnemer
verantwoordelijk voor de correcte afhandeling van Hardware die valt onder die garantieregeling.
D.2.3 De door Opdrachtnemer en fabrikanten afgegeven garanties doen niet af aan de wettelijke garantietermijn,
die op de Hardware van toepassing is.
D.2.4 De garantie op Hardware komt te vervallen indien er sprake is van ongeoorloofde wijzigingen, het niet
nakomen van de gebruiksinstructies of ander onzorgvuldig gebruik van de Hardware door de Opdrachtgever.
D.2.5 Indien Opdrachtgever binnen de gestelde termijnen en regels gebruik maakt van de garantieregeling, dan
zal Opdrachtnemer zich inspannen zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen na de correcte ontvangst
van de geretourneerde Hardware, voor de reparatie van de Hardware of voor vervangende Hardware te zorgen.
D.2.6 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor het verlies van gegevens die het gevolg is van het herstellen of
vervangen van Hardware.
Artikel D.3. Retourneren
D.3.1 Indien Opdrachtgever gebruik maakt van de garantieregeling, dan zal Opdrachtgever de geleverde
Hardware en alle toebehoren zoveel mogelijk in de oorspronkelijke staat van levering aan de Opdrachtnemer
retourneren.
D.3.2 Indien er kosten verbonden zijn aan het retourneren in het kader van de garantieregeling, dan zijn die voor
rekening van de Opdrachtgever.
Pagina 12/14
Module H. Onderhoud en ondersteuning
Deze Module is van toepassing op Diensten die bestaan uit het installeren, configureren en/of onderhouden van
Materialen en Diensten zoals, programmatuur, software, applicaties, websites etc.
Artikel H.1. Uitvoering
H.1.1 Onder onderhoud wordt verstaan het laten functioneren van bestaande of nieuwe (ontwikkelde) Materialen
conform de offerte of nadere afspraak, en meer algemeen het herstellen van fouten. Onder ondersteuning wordt
verstaan het al dan niet op afstand hulp bieden bij het onderhouden van of werken met de Materialen.
H.1.2 Na de totstandkoming van de Overeenkomst zal Opdrachtnemer zo spoedig mogelijk de werkzaamheden
uitvoeren conform de offerte, daarbij rekening houdend met redelijke wensen van Opdrachtgever.
H.1.3 In de Overeenkomst wordt bepaald wanneer, tegen welke vergoeding Opdrachtnemer zal starten met het
uitvoeren van de Diensten en werkzaamheden. Er kan sprake zijn van vaste vergoedingen, maar ook van
werkzaamheden op basis van uurtarieven en nacalculatie. In de Overeenkomst wordt duidelijk vermeld welke
werkzaamheden voor welke bedragen worden uitgevoerd.
H.1.4 Alle Diensten geleverd door Opdrachtnemer worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverplichting,
tenzij en voor zover in de Schriftelijke Overeenkomst Opdrachtnemer uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd
en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven.
H.1.5 Opdrachtnemer biedt geen garanties over resultaten, tenzij anders is overeengekomen in de offerte middels
een als zodanig aangeduide Service Level Agreement (SLA). Voor zover niet in een toepasselijke SLA anders is
bepaald, geldt dit artikel. Opdrachtnemer zal zich inspannen verzoeken van Opdrachtgever zo spoedig mogelijk
uit te voeren, maar kan daarvoor geen harde termijnen geven. Dat geldt voor zowel een termijn van inplannen en
uitvoeren van geplande werkzaamheden als reactietijden en hersteltijden indien er sprake is van een verzoek tot
aanpassen, herstellen en/of verbeteren van de Dienst en/of Materialen.
Artikel H.2. Duur
H.2.1 De Overeenkomst wordt door Opdrachtgever aangegaan voor een minimumduur van twaalf (12) maanden.
Hierna wordt de Overeenkomst voortgezet voor onbepaalde tijd. Na het einde van de minimumduur kan de
Overeenkomst wederzijds worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste één (1)
maand. De opzegging van de Overeenkomst door Opdrachtgever dan wel Opdrachtnemer dient Schriftelijk te
geschieden.
Artikel H.3. Specificaties en medewerking Opdrachtgever
H.3.1 Indien overeengekomen, zal Opdrachtnemer de Materialen installeren en configureren op door
Opdrachtgever aan te wijzen hardware en netwerken. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten
wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste installatie en werking van de Materialen mogelijk te
maken. In het bijzonder draagt Opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft
dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk
zijn voor het leveren van de Materialen, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt.
H.3.2 Opdrachtgever zal op verzoek van Opdrachtnemer Medewerkers en hulppersonen van Opdrachtnemer alle
benodigde toegang verlenen tot de betrokken computersystemen om installatie, configuratie, onderhoud en
aanpassingen van de Materialen mogelijk te maken. Fysieke toegang tot deze systemen zal alleen plaatsvinden
als dit noodzakelijk is, en alleen na voorafgaand overleg met Opdrachtgever.
H.3.3 De keuze, aanschaf en beheer van de te gebruiken hardware en netwerken is uitsluitend en volledig de
verantwoordelijkheid van Opdrachtgever. Opdrachtnemer zal aanwijzingen geven over de gewenste configuratie.
Indien de aangewezen hardware en netwerken niet aan de eisen van Opdrachtnemer voldoet, is Opdrachtnemer
gerechtigd installatie of configuratie te weigeren.
Artikel H.4. Updates en verbeteringen
H.4.1 Uitsluitend indien dit onderdeel is van de Overeenkomst, zal Opdrachtnemer zich inspannen om van tijd tot
tijd de Materialen aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen, al dan niet op
basis van aanwijzingen en verzoeken van Opdrachtgever of op basis van eigen initiatief, indien dit in de
Overeenkomst is bepaald.
H.4.2 Uitsluitend indien dit onderdeel is van de Overeenkomst zal Opdrachtnemer zich inspannen om de
Materialen up-to-date te houden. Opdrachtnemer is daarbij echter in veel gevallen afhankelijk van zijn
leverancier(s) en derden. Opdrachtnemer is gerechtigd bepaalde updates of patches niet te installeren als dit naar
zijn oordeel een correcte werking van de software niet ten goede komt of niet in het belang is voor de Dienst.
H.4.3 Opdrachtnemer zal zich inspannen om door Opdrachtgever verzochte veranderingen en nieuwe
functionaliteit toe te voegen aan de Materialen. Opdrachtnemer is steeds gerechtigd een dergelijk verzoek te
weigeren als deze naar zijn oordeel niet haalbaar is of een goede werking of beschikbaarheid van de Materialen
kan belemmeren. Aan het op verzoek van Opdrachtgever toevoegen van veranderingen en nieuwe functionaliteit
aan de Materialen zijn kosten verbonden. Opdrachtnemer zal deze kosten vooraf aan Opdrachtgever meedelen.
H.4.4 Indien een aanpassing, update of patch leidt tot gewijzigde functionaliteit binnen een reeds ontwikkelde
Dienst of Project welke ingrijpende gevolgen heeft voor het functioneren van andere Materialen, systemen etc.,
zullen Opdrachtnemer en Opdrachtgever in overleg treden over de gevolgen hiervan. Indien wordt besloten tot het
doorvoeren van deze verandering, update of patch is Opdrachtnemer gerechtigd de hiervoor gemaakte uren apart
te factureren op basis van nacalculatie.
H.4.5 Indien Opdrachtgever zelfstandig een wijziging aan de Materialen wenst door te voeren, geschiedt dit
geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid van Opdrachtgever. Opdrachtnemer hoeft zich dan niet (langer) in
te spannen om bugs of fouten te verhelpen. Een en ander tenzij Opdrachtgever de gewenste wijziging vooraf aan
Opdrachtnemer heeft gemeld en Opdrachtnemer deze Schriftelijk heeft goedgekeurd. Opdrachtnemer kan aan
deze goedkeuring voorwaarden verbinden.
H.4.6 Indien niet anders is overeengekomen is ondersteuning aan eindgebruikers (klanten van Opdrachtgever)
niet inbegrepen.
Artikel H.5. Ondersteuning op afstand
H.5.1 Ondersteuning op afstand wordt geleverd per telefoon, e-mail en andere gezamenlijk af te spreken kanalen.
H.5.2 Opdrachtnemer zal op verzoek van Opdrachtgever software voorstellen waarmee de te ondersteunen
computers op afstand kunnen worden benaderd. Het is de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever om te zorgen
dat zijn netwerk- en beveiligingsomgeving toelaat dat deze software werkt.
H.5.3 Indien blijkt dat ondersteuning op afstand niet tot een bevredigende oplossing leidt of niet haalbaar is gezien
de aard van het probleem, dan zal Opdrachtnemer in overleg treden met Opdrachtgever voor het zoeken naar
een oplossing op locatie.
H.5.4 Opdrachtnemer is voor ondersteuning op afstand (ook voor het inplannen van onderhoud en herstel van
fouten) op werkdagen (maandag t/m vrijdag, met uitzondering van in Nederland erkende en officiële feestdagen)
van 9.00 tot 17.00 uur bereikbaar.