logo Arvenza

Arvenza B.V., gevestigd te Amersfoort is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens: 

Arvenza B.V.
De Brand 10-10
3823 LH AMERSFOORT
(035) 73 70 191
www.arvenza.nl
info@arvenza.nl 

Functionaris Gegevensbescherming 

De Functionaris Gegevensbescherming van Arvenza B.V. is te bereiken via info@arvenzal.nl 

Persoonsgegevens die wij verwerken 

Arvenza B.V. verwerkt persoonsgegevens enkel in het kader van Business to Business diensten. Het aantal persoonsgegevens is derhalve beperkt. De persoonsgegevens zijn verkregen doordat de zakelijke relatie deze zelf heeft verstrekt in het kader van opdrachten, beheer, toekomstige opdrachten, offertes, informatie-aanvragen, het uitwisselen van visitekaartjes en het accepteren van netwerkprofielen (zoals LinkedIn) 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

– Voor- en achternaam;
– Adresgegevens van de organisatie waar de persoon werkzaam is;
– Telefoonnummer van de organisatie waar de persoon werkzaam is;
– Mobiele nummer van de zakelijke relatie;
– E-mailadres van de persoon bij de organisatie;
– Overige persoonsgegevens die actief verstrekt zijn bijvoorbeeld door contactaanvraag op onze website, in correspondentie en/of telefonisch contact; 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@arvenza.nl, dan verwijderen wij deze informatie. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken Arvenza B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

– Het afhandelen van betalingen;
– Het aangaan van zakelijke opdrachten;
– Verzenden van onze nieuwsbrief;
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
– Om diensten bij u af te leveren;
– Arvenza B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

Geautomatiseerde besluitvorming 

Arvenza B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

Arvenza B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 

T.b.v. klanten: (bewaartermijnen na beëindiging overeenkomst van opdracht)

Personalia: bewaartermijn 5 jaar; correct functioneren dienstverlening
Adresgegevens: bewaartermijn 5 jaar; correct functioneren dienstverlening
Telefoonnummer: bewaartermijn 5 jaar; correct functioneren dienstverlening
Overige (door u verstrekt):  bewaartermijn 5 jaar; correct functioneren dienstverlening 

Niet-klanten: 

Websiteactiviteit: bewaartermijn 5 jaar; correct functioneren dienstverlening
Contactaanvragen: bewaartermijn 5 jaar; correct functioneren dienstverlening
Curriculum Vitae: bewaartermijn 5 weken; correct verloop sollicitatieprocedure
Overige (door u verstrekt): bewaartermijn 5 jaar; correct functioneren dienstverlening 

Delen van persoonsgegevens met derden 

Arvenza B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een vewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Arvenza B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Indien wij gegevens verwerken in opdracht van rechtspersonen, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 

Arvenza B.V. gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Arvenza B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Arvenza B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@arvenza.nl. 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. 

Arvenza B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

Arvenza B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@arvenza.nl 

 

Privacyverklaring Arvenza B.V. – 15 maart 2019